Volkstelling Raalte 1811


In het archief van de onderprefect van Deventer berust in het Historisch Centrum Overijssel onder de benaming "naamlijst der ingezetenen van de gemeente Raalte" een in 1811 samengesteld overzicht van de bevolking van Raalte. In het register zijn de meerderjarige inwoners vermeld.


Het Franse bestuur, o.a. verantwoordelijk voor de invoering van onder meer het Kadaster en de burgerlijke stand, verplichtte de burgemeesters (maires genaamd) op allerlei gebied informatie aan te leveren, waaronder de gegevens omtrent de samenstelling van de bevolking. In augustus 1811 was de registratie van de Raalter ingezetenen voltooid en werd deze aangeleverd aan "Zwolle".


In het register is naast de namen van de (meerderjarige) inwoners het beroep en de leeftijd en de geboortedatum vermeld, al blijkt in de praktijk dat die laatste gegevens in veel gevallen niet kloppen met de gegevens uit doopboeken of de latere burgerlijke stand. Daarnaast staat van elke inwoner vermeld wie diens ouders waren, wat hun woonplaats was en of de ouders al dan niet overleden zijn.


Het register is enkele jaren geleden door de heer Frits Gerritsjans te Almelo, lid van onze vereniging, getranscribeerd. Theo Kommerkamp en Geert Hannink hebben de gegevens gecontroleerd. 


Als u hier klikt wordt het document als PDF-bestand geopend.